§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży, zawieranych w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.knitwearfactory.pl
2. Sprzedającym jest Małgorzata Drozd, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Knitwear Factory Małgorzata Drozd”, pod adresem: ul. Bielskiego 1/88, 20-153 Lublin, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki (rejestr jest dostępny na www.firma.gov.pl), posiadająca numerem identyfikacji podatkowej NIP 7122058470, numer REGON 061611302 i rachunek bankowy AION S.A.  PL27291000060000000002910766.

 

§ 2

DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie.
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.
5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresami www.knitwearfactory.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
10. Sprzedawca – podmiot prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
11. Ustawa o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 3

ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe.
3. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przez Sklep, za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej przez Sprzedawcę, przyjęcia zamówienia do realizacji (patrz § 4 pkt 3 zdanie 2).
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, posiadającym przeglądarkę internetową z obsługą Java Skript, a także minimalną rozdzielczością ekranu 1024×768 pikseli. Z uwagi na możliwe różnice w oddaniu kolorów i proporcji Towarów, wynikające z indywidualnych ustawień monitora (ekranu, wyświetlacza) Klienta, zalecane jest korzystanie z monitorów (ekranów, wyświetlaczy) skalibrowanych zgodnie z instrukcją producenta lub porównanie obrazu na różnych monitorach. 

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda wszystkie dane kontaktowe, w tym dokładny i pełny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
2. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli Klient wciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania wiadomości e-mail z prośbą o uzupełnienie danych nie uzupełni tych danych, Sprzedający anuluje Zamówienie.
3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź, generowaną przez system home.pl, potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sklep. W tym podana jest: wartość zamówienia, koszty wysyłki, termin wykonania przedmiotu- dotyczy ” WZÓR- ZAMÓW PODOBNE” i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. 
4. Na każde Zamówienie wystawiany jest dowód sprzedaży.

5. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

§ 5

PŁATNOŚĆ, KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Sposób płatności:

 Przelew – wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego ( AION S.A. PL 27291000060000000002910766 ), który przekażemy Ci w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Jak również dostępna jest opcja dokonania wpłaty za pomocą e-płatności PAYPAL.

PayPal Holdings, Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo oferujące usługi płatnicze umożliwiające konsumentom posiadającym adres e-mail wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet. PayPal działa na zasadzie wirtualnej portmonetki/ portfela/ skarbonki.

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.

2. Klient ponosi koszty wysyłki, które określone są przy każdym z Towarów. W razie zakupu więcej niż jednego towaru w jednym zamówieniu, za kolejne sztuki nie są doliczane żadne dodatkowe koszty wysyłki.

Kurier POCZTEX- 25.00 zł- wysyłka krajowa

GLOBAL EXPRES- 80.00 zł- wysyłka zagraniczna

6. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zaksięgowania pełnej kwoty wartości zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy, jeśli przedmiot jest dostępny i nie jest wykonywany na zamówienie.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji widniejącego w opisie przedmiotów wykonanych na zamówienie.

 

                                                                                                    § 6

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni – na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

3. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. 

4. Zwrotowi nie podlegają przedmioty wykonane na zamówienie oraz przedmioty, które na życzenie klienta były modyfikowane względem pierwotnej oferty.

 

§ 7

 

REKLAMACJE

 

1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy: Knitwear Factory Małgorzata Drozd ul. Konrada Bielskiego 1/88, 20-153 Lublin. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu. 
2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności (podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). Klient traci uprawnienia określone w zdaniu 2 niniejszego punktu, jeżeli przed upływem 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 8

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zakupami jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym są przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę Towarów do Klienta (Poczta Polska). Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez ich edycję, później korekty danych można dokonać wysyłając e-mail do Sprzedawcy.
4. Sklep prowadzony jest na platformie home.pl, Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252 (zwaną dalej: home.pl), która stosuje politykę prywatności, określającą między innymi zasady zbierania przez spółkę informacji o użytkownikach poprzez stosowanie “cookies” (tzw. ciasteczka) i jest dostępna pod adresem www.regulaminy.home.pl/Polityka-prywatnosci-home.pl.pdf

 

§ 9

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, przy czym Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Zamieszczone w Sklepie fotografie i opisy Towarów stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, choćby w celach niekomercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
4. Data obowiązywania Regulaminu: 04.11.2013 r.

0

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać